przywitanie2

 

 

Hipoterapia to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej. Fachowo prowadzona hipoterapia oddziałuje na sferę ruchową i sensoryczną człowieka, a także na jego funkcjonowanie psychiczne i społeczne. Hipoterapia stosowana przez profesjonalnych instruktorów, przy przestrzeganiu wskazań i przeciwwskazań, stanowi cenne uzupełnienie kompleksowego usprawniania rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych.

 

tel. 722398419  Anna Kucharska

Formy zajęć hipoterapeutycznych jakie prowadzimy:

Terapię ruchem konia: ruch w stepie, kłusie, po linii prostej, łukach i kole, zatrzymywanie i ruszanie, zmiana kierunku ruchu;

Fizjoterapię na koniu: ćwiczenia rozluźniające i rozciągające oraz będące kombinacją ruchów rotacji ze zgięciem i rotacji z wyprostem- bierne, czynne i wspomagane; 

Terapię kontaktem z koniem, której istotą jest emocjonalny kontakt pacjenta z koniem, a nie sama jazda.

Korzyści płynące z hipoterapii:ringo1

W sferze fizycznej
podniesienie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego, torowanie prawidłowego wzorca chodu, poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała, stymulacji i normalizacji czucia głębokiego oraz powierzchniowego.

W sferze emocjonalno – motywacyjnej
wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych. stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych, uwagi, pamięci, myślenia, mowy, poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej, nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

W sferze poznawczej
stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych, uwagi, pamięci, myślenia, mowy, poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej, nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

W sferze społecznej
aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

Dla kogo?
(żródło: Kanony Hipoterapii wg Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego)

Dzieci

Zespoły neurologiczne

1. Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.
2. Stany po urazach czaszkowo-mózgowych.
3. Minimalne uszkodzenia mózgu.
4. Choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty), konieczna indywidualizacja intensywności i czasu zajęć.
5. Dzieci niedowidzące i niewidome.rozgrzewka3
6. Choroby i zaburzenia psychiczne.

Zespoły ortopedyczne

1. Wady postawy.
2. Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych.
3. Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.

Inne

1. Zespoły genetyczne, np. Zespół Down’a (z obowiązkowym zdjęciem rtg – bocznym i czynnościowym – odcinka szyjnego kręgosłupa).
2. Przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia.
3. Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne.
4. Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

Dorośli

1. Stwardnienie rozsiane.tyłem
2. Stany po udarze.
3. Stany po urazach czaszkowo – mózgowych.
4. Inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym.
5. Choroby i zaburzenia psychiczne.
6. Uzależnienia.
7. Patologie społeczne.

 

Przeciwwskazania:

Bezwzględne
Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.
Nie wygojone rany.
Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.
Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.
Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.
Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.
Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a.
Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.
Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.
Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.
Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.
Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych.piłka
Podwyższona temperatura.
Ostre choroby infekcyjne.

Względne
Padaczka.
Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.
Zaburzenia mineralizacji kości.
Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego.
Przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc. lędźwiowym.
Dyskopatia.
Hemofilia oraz inne skazy krwotoczne.
Schorzenia okulistyczne – wymagana konsultacja
.

 

Ponieważ dbamy o to aby zajęcia w naszym Ośrodku były prowadzone na najwyższym poziomie z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa, zgłaszając się do nas konieczne jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika zajęć hipoterapeutycznych oraz przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach hipoterapii.

 

Cena zajęć w karnecie 55zł, pojedynczo 60zł.

Zajęcia nie odwołane odpowiednio wcześniej, będą liczone jako odbyte.

Instruktor hipoterapii Anna Kucharska, nr legitymacji 2941/1/H/2016

Tornado - z miłości do koni.