Przejdź do interesującego Cię regulaminu:

STAJNIA

 • Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.
 • Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się  z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz  dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń właściciela obiektu oraz osób przez niego upoważnionych.
 • Właściciele koni, osoby biorące udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel Ośrodka nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka lub pozostawione bez opieki.
 • W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 • Na terenie całego ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu !
 • Przebywanie na terenie stajni oraz korzystanie z obiektów (krytych ujeżdżalni, stajni, siodlarni itp) odbywa się w godzinach od 7.00 do 21.00. Zasada ta obowiązuje również w przypadku wizyt kowali, weterynarzy itp. Wyjątkami są wyjazdy na zawody bądź sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu konia.
 • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką osób dorosłych lub za ich wiedzą i pozwoleniem za co biorą pełną odpowiedzialność.Prosimy nie krzyczeć i nie przeklinać w towarzystwie innych klientów szczególnie dzieci !
 • Dozwolone jest wprowadzanie psów nieagresywnych na smyczy pod całkowitą opieką właściciela. Powinien on dopilnować, aby psy nie płoszyły koni oraz nie załatwiały się na terenie budynku stajni (boksy, paszarnia). W razie potrzeby nakazuje się sprzątanie odchodów.
 • Podczas prowadzenia jazd rekreacyjnych lub treningów zabrania się otwierania oraz chodzenia po placu do jazdy i hali, jedynie za zgodą instruktora.
 • Każdy klient przyprowadzający osoby spoza ośrodka odpowiada za ich zachowanie.
 • Obowiązuje zasada gaszenia oświetlenia i wyłączania zbędnych odbiorników energii elektrycznej przy opuszczaniu pomieszczeń oraz zachowania umiaru w korzystaniu z wody.
 • Obowiązuje zakaz dokarmiania jakichkolwiek koni oraz wchodzenia do ich boksów bez zgody właściciela.
 • Należy zamykać drzwi po wyprowadzeniu konia z boksu ze względu na bezpieczeństwo.
 • Zabrania się pozostawiania w korytarzu stajennym i przed wejściem do stajni przedmiotów przestrzennych ( siodeł, skrzynek, rowerów itp.).
 • Rzeczy pozostawione bez opieki ponad 3 miesiące, rzeczy wykazujące zaniedbanie, porzucenie lub zniszczenie oraz rzeczy brudne (w tym także obuwie) pozostawiane w miejscu wspólnego użytkowania, będą wyrzucane lub przekazywane innym.
 • Obowiązuje zasada czystości i porządku w szatniach i siodlarniach oraz dookoła wszystkich obiektów.
 • Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy.

Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla siebie i innych mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu ośrodka.

REKREACJA

 • Obowiązuje zakaz dokarmiania wszystkich koni w stajni, wyjątkiem jest nagroda od razu po zejściu z konia  przed wyjściem z placu do jazdy.
 • Zabrania się otwierania, wchodzenia i wyprowadzania koni z boksu bez wiedzy i pozwolenia instruktora.
 • Podczas przebywania w stajni i podczas jazd należy słuchać poleceń instruktora i nie robić nic bez jego wiedzy.
 • Obowiązuje korzystanie z kasku chroniącego głowę dla wszystkich bez wyjątku  podczas lekcji nauki jazdy.
 • Zaleca się stosowanie obuwia jeździeckiego, ewentualnie innego typu o gładkiej podeszwie oraz wygodnych, dopasowanych kurtek i długich, nie śliskich spodni.
 • Jazdy odbywają się po uprzednim sprawdzeniu umiejętności jeździeckich przez instruktora na lonży, wyjątkiem są osoby posiadające min brązową odznakę jeździecką.
 • Wykupienie jazdy jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.
 • Jazdę należy odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym termin jazdy do godziny 20.00. Za jazdy nie odwołane lub odwołane w dniu jej planowanego odbycia należy uiścić opłatę.
 • Jazdy umawiane są maksymalnie na dwa tygodnie w przód, prosimy o przemyślane zapisy, aby notorycznie nie odwoływać jazd.
 • Spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu zajęć.
 • Każdy rodzic niepełnoletniego uczestnika zajęć musi podpisać oświadczenie u instruktora.
 • Karnety są imienne, czyli do dyspozycji jednej osoby oraz mają 1,5 miesięczny okres ważności.
 • Prawo pobierania opłat za usługi świadczone przez Ośrodek posiada Instruktor.
 • Trzy nieobecności z rzędu oraz dłuższa nieobecność skutkuje skreśleniem z jazd
 • Należy zgłaszać każde zmiany skórne koni (rany, otarcia, itd.). Pozwoli to zapobiec cierpieniu i dalszym urazom.
 • Zabrania się zakładania koniom sprzętu innego niż jest przydzielony odgórnie dla danego zwierzęcia. Czyli nie wolno zakładać ochraniaczy, owijek, derek, wytoków itp.
 • Zobowiązuje się klienta do należytego dbania o powierzony sprzęt będący własnością Ośrodka Jeździeckiego.
 • Za zniszczenie mienia ośrodka sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej.
 • Po zakończonej jeździe bez względu czy wierzchowiec wrócił do stajni czy został na kolejną jazdę należy posprzątać stanowisko na którym koń został wyczyszczony i osiodłany.
 • Z problemami i niejasnościami należy zwracać się do instruktora lub właściciela. Nie bać się prosić o pomoc.
 • Jazda konna jest sportem wysokiego ryzyka i choć ośrodek dokłada wszelkich starań by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku. Instruktor odpowiada cywilnie do wysokości wykupionego odszkodowania. Zalecane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia dla uczestników zajęć.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy.

Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla siebie i innych mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu ośrodka.

PENSJONAT

 • Zabrania się pozostawiania koni na korytarzach stajennych bez opieki.
 • W porach karmienia koni i sprowadzania z padoków prosi się o nie wyprowadzanie koni na korytarz celem zabiegów pielęgnacyjnych, siodłania, kucia itp. oraz przy sprowadzaniu koni o opuszczenie stajni.
 • Przed wyjściem ze stajni z koniem należy wyczyścić koniowi kopyta.
 • Obowiązkiem opiekuna po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych przy koniu jest uprzątnięcie po nim korytarza / myjki itp. Dotyczy to również nieczystości pozostawionych przez konia na terenie ośrodka oraz wsi przy wyjazdach poza ośrodek.
 • Każdorazowo po zakończeniu treningu należy posprzątać używane przez siebie elementy (przeszkody, drągi, czworobok itp.) i odłożyć je tak jak były.
 • Obowiązuje zasada czystości i porządku w szatniach i siodlarniach oraz dookoła wszystkich obiektów.
 • Ostatnia osoba opuszczająca Ośrodek zamyka siodlarnie.
 • Zabrania się samowolnego korzystania z dodatkowych porcji ściółki i pasz poza przydziałem dozowanym przez pracowników stajennych. Przy chęci zmiany dawek (zmniejszeniu lub zwiększeniu) należy poinformować właściciela stajni.
 • Wszystkie osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku podczas jazdy konnej. Jeźdźcy pełnoletni rezygnują z jego używania na własną odpowiedzialność.
 • Zabrania się samodzielnej zmiany wyglądu szatni, boksu itp. (przykręcania wieszaków, półek, szafek itp.) Należy porozmawiać o tym z właścicielem.
 • Obiekt wykorzystujemy zgodnie z jego przeznaczeniem :

Puszczanie konia luzem → tylko na padoku

Jazda wierzchem →   na placu do jazdy

Używanie wody, mycie itp. → na myjce

itp.

 • Zabrania się wjeżdżania do stajni na koniu.
 • Za szkody spowodowane przez konia podczas jazdy odpowiada jeździec. Natomiast za pozostałe szkody na obszarze stajni i w budynku odpowiada właściciel konia zgodnie z obowiązującym cennikiem (koszty materiału).
 • Konie wypuszczane są na padok w konkretnych godzinach. Właściciele mogą konie sprowadzać bądź wypuszczać tylko pojedynczo w ręku.
 • Każdy zobowiązuje się do regularnego szczepienia i odrobaczania konia. Dodatkowo nowo zamieszkały koń musi zostać odrobaczony. W przypadku choroby koniowatego, która zagraża zdrowiu innych zwierząt, właściciel zobowiązuje się do leczenia konia.
 • Nie wolno osobom obcym prowadzić treningów i jazd rekreacyjnych.
 • Zabrania się klientom oraz osobą z poza stajni, prowadzenia działalności zarobkowej na terenie ośrodka.
 • Obsługa stajni zaleca pozostawienie wiadomości o wyjeździe w teren, przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy. Tematy nie poruszone w regulaminie, uzgadniane są z właścicielami stajni.

Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla siebie i innych mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu ośrodka wraz z wypowiedzeniem pensjonatu.

Tornado - z miłości do koni.